Autolock Kia Sportage 2022 – 2023

 1.Auto lock – Đi xa tự khoá

2.Auto Unlock – Đi gần tự mở

3.Kêu còi khi khoá cửa xe

4.Mở bằng mật khẩu không cần chìa khoá

Danh mục:
0919908290